titul: identity
vydavatelství: meetphoto
identity

Sprvu bol život.
Potom vedomie a človek.
Existencia a súcno.
Dnes čiernobiela fotografia identít na modrej planéte.

Celá doterajšia tvorivá cesta dnes už renomovaného fotografa Rasťa Čambála je súčasťou jeho osobitého, ale predovšetkým ojedinelého spoznávania života. Poznania sveta ľudí.

Je to práve autorove hľadanie podstaty a zmyslu, ktoré mu vo fotografickej tvorbe pomáhajú vytvárať filozofizujúce symbolické a zároveň zmysluplné vzťahy s obrovským dosahom na vnímanie a následne na premýšľanie divákov. Rasťove fotografie sú jeho myšlienkami otázok a odpovedí. Veľmi si vážim, že robí všetko preto, aby tie odpovede aj dával.
Reálne, bez zaobalenia je dominantnou témou jeho tvorby dualita človeka. Viacvýznamovosť ľudskej existencie. Obsah tvorí symbolmi, figúrou, nahotou, expresivitou a naratívnosťou vzťahov. Dáva im jednu a tisíc možností. Všetky tieto prvky sa sústredia do pôsobivosti výrazu. Ten vplýva na ľudské vedomie. Človek si zapamätá a začne rozmýšľať.
Rasťove fotoobrazy, často strohých až absurdných príbehov sú založené na kontraste. Ten pomáha zvýšiť nielen ich pôsobenie, ale predovšetkým výpovednú hodnotu.
Autor ich vytvára s výbornou znalosťou fotografickej techniky. Každú fotografiu kompozične stavia na ľudskej figúre v jej centrálnom pláne. Nedotvára ju množstvom detailov, či prvkov. Divák vidí ihneď vo svojom zornom uhle všetky významové prvky fotoobrazu. Každé dielo je zostavené najviac z dvoch plánov. V prvom je významová dominanta, v druhom, s menšími prvkami, či predmetmi je výrazová dominanta. Autor skladá fotografický obraz tak, aby oslovil na prvý dojem. Aby mal obsahovú silu a provokujúcu tému.
Mimoriadne si na celej autorovej tvorbe vážim, že burcuje vedomie ľudí, že núti rozmýšľať, prijímať i odsudzovať. Že osloví nadlho. A možno aj natrvalo.

Identity sú novým, diskusiu provokujúcim cyklom Rasťa Čambála. Prebleskujú v nich prvky ľuďmi obľúbeného existencionalizmu. Lebo sú iba o človeku a jeho podstate. O ľudskom charaktere. O tom, čo sa ťažko opisuje. Dobre a jednoducho by to vedel každý prijať a vysvetliť snáď iba telepaticky. Lebo je to o významovosti ľudskej duše a jej charakteru.

Cyklus Identity je zložený z troch pomyselných etáp, v ktorých autor zároveň reprezentuje nie lineárny, ale cyklický čas žitia ľudskej existencie.
Zrod identít.
Ako sme prišli ku svojej identite?
Akí sme teraz so svojou identitou?

Z obsahu jednotlivých fotografií možno spraviť príbeh otázok a odpovedí, myšlienok a nápadov, zamyslení, úvah.
Identita niečoho nového vznikla, zrodila sa, z ničoho a v ničom. Postupne získavala tvar. Stávala sa konkrétnou. Tak ako sa vyvíjal človek. Všetko je relatívne. Žiť život možno len reálne. Vždy máme na výber, ale vyberáme si len z konkrétneho množstva možností. Je ich však nekonečno.
Človek nemôže mať len jednu identitu. Musí si vybrať. Najmä preto, že všetko je maska. Každý máme identity dve. Minimálne dve. Ťažko sa vyberá, lebo nevieme, z čoho sa identita skladá. Keď sa pozeráme do zrkadla, mnoho sa nám na nás nepáči.. Kde nájsť skutočnú krásu? A jestvuje vôbec krásna identita?

Do vienka sme zrodom dostali príbeh. Nosíme ho často ako kameň, Je však na nás ako ho prijmeme. O svojej identite nevieme nič. Kto nám ju dal? Padlý anjel symbolizuje rovnosť živých v poslednej sekunde existencie. A  potom?

Akí sme dnes? Milujeme pokušenie, pôžitkárstvo, bohatstvo, klamstvo, boj slova a zbraní.. Vieme ešte milovať? Má umenie milovať pre nás dnes zmysel? Keď sme pánom tvorstva?
Všetci sme z mäsa a rozumu. Rozum však patrí mimo tela. A svet je taký, nezávisle, či pri jeho zrode hral Boh kocky.Príbeh už dnes minulý. Život Modrej planéty ktorá sa vie len rámcovo poučiť. Možno že Zem by sa aj vedela, keby ju obýval iný mysliaci život.

Minulosť je v budúcnosti. Preto Rasťo Čambál tieto príbehy fotí. Excelentné súbory fotografií, kde sa umenie prekrýva s apelom. A to sa vždy od umenia očakáva.

PhDr.Ľuboslav Moza

máj 2007